Compumotor

Софтуер за автоматизация на офиса, управление на складовото стопанство, счетоводни системи, интернет приложения.

   • CM Clients CM Clients CM Clients Предлага: Compumotor
  • CM Story - автоматизация на дейността в търговска и производствена фирма CM Story - автоматизация на дейността в търговска и производствена фирма Фактури, проформи, поръчки, заявки, оферти. Отложено/разсрочено плащане и авансови доставки и продажби. Схеми за търговски отстъпки по контрагенти и групи стоки/услуги. Серийно издаване на еднотипни фактури с вход от Excel или друг файл. Отдалечени обекти, складове и офиси с връзка през интернет. Предлага: Compumotor